ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πληροφορίες

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε με το Π.Δ. 52/8.3.1996, ΦΕΚ 46, τ.Α΄. Σ’ αυτό συμμετέχουν τέσσερα (4) Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Βορείου Ελλάδος. Αντικείμενο του Ινστιτούτου, σύμφωνα με ιδρυτικό ΦΕΚ, είναι: α) η υιοθέτηση και εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, που αφορούν στις οικονομικές και κοινωνικές δομές και εξελίξεις καθώς και τις πολιτισμικές παραδόσεις και ιδιαιτερότητες του Ελληνικού λαού σε σχέση με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής Χερσονήσου, β) η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς και δεδομένα του Ελληνικού λαού, των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών και γ) η χορήγηση ανάλογων τίτλων.

Η δράση του Ε.Π.Ι. θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την ελληνική κοινωνία, οικονομία, τις επιχειρήσεις και την παραγωγή, αλλά και ευρύτερα στην ουσιαστική αναβάθμιση της οικονομικής συνεργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του ΕΠΙ λειτουργούν δύο ερευνητικές δομές οι οποίες προωθούν την εφαρμοσμένη έρευνα, είτε με χρηματοδότηση του ΕΠΙ είτε με εξωτερική χρηματοδότηση: α. H Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς και β. το Παρατηρητήριο Τιμών και Ανταγωνιστικότητας. Το Παρατηρητήριο Τιμών σκοπό έχει τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που συνθέτουν το «καλάθι της νοικοκυράς» για την συστηματική παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και τη διεξαγωγή 2 φορές το χρόνο ερευνών καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΗΜονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και ΑγοράςτουΕρευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίαςιδρύθηκε το 2007 με στόχο τη συστηματική συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού και την ενίσχυση της παραγόμενης από το Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένης έρευνας σε επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα των ερευνών, όταν αυτό επιτρέπεται από το είδος της συνεργασίας, μνημονεύονται συχνά στον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ προσφέρονται για περαιτέρω αναλύσεις, ακαδημαϊκού, πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς αναλαμβάνει την υλοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών κοινής γνώμης.Ειδικότερα, αναλαμβάνει:

 • Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις:Η Μονάδα διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο τηλεφωνικών ερευνών, που αποτελείται από τηλεφωνικό κέντρο, δίκτυο Η/Υ, εξοπλισμένες θέσεις συνεντευκτών, εξειδικευμένο λογισμικό διεξαγωγής τηλεφωνικών συνεντεύξεων και συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, λογισμικό διεξαγωγής και υποστήριξης τηλεφωνικών ερευνών (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing). Όλες οι ερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται υπό την εποπτεία εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.· Συμπλήρωσης ερωτηματολογίων πρόσωπο με πρόσωπο (face to face): Η Μονάδα απασχολεί εκπαιδευμένους συνεντευκτές, οι οποίοι με την καθοδήγηση εποπτών διεκπεραιώνουν συνεντεύξεις με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και σύμφωνα με το επιλεγμένο σχέδιο δειγματοληψίας.
 • Ταχυδρομικές έρευνες:Η Μονάδα αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ταχυδρομικής έρευνας με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της έρευνας ή τα χαρακτηριστικά των μελών του δείγματος επιβάλλουν την αποστολή των ερωτηματολογίων
 • Έρευνες Διαδικτύου: Η έρευνα πραγματοποιείται με ειδοποίηση των ερωτώμενων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων σε ιστοσελίδα που διαμορφώνεται κατάλληλα και εποπτεύεται από την Μονάδα. Οι ερωτώμενοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα και καταθέτουν τις απαντήσεις, που με τη σειρά τους αποθηκεύονται σε κατάλληλη βάση δεδομένων και αναλύονται στατιστικά.
 • Ομάδες εστίασης (focus groups): Ομάδες ερωτώμενων καταθέτουν τις απόψεις τους για το υπό διερεύνηση θέμα με την καθοδήγηση έμπειρου συντονιστή της Μονάδας. Οι έρευνες τέτοιου τύπου είναι χρήσιμες για να διερευνηθούν οι ατομικές θέσεις και συμπεριφορές υπό το πρίσμα της δυναμικής που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης της ομάδας.
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων σε βάθος (in-depth interviews): Επιλεγμένοι ερωτώμενοι συμμετέχουν και καταθέτουν τις απόψεις τους σε εκπαιδευμένο ερευνητή της Μονάδας ώστε να καταγραφούν αυθόρμητα ατομικές θέσεις και στάσεις και να διερευνηθούν οι αιτίες συγκεκριμένων ατομικών συμπεριφορών.

Το επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων,:

 • την επιλογή κατάλληλα προσαρμοσμένων τεχνικών δειγματοληψίας που εφαρμόζονται στο κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο και ποικίλουν ανάλογα με τις φύση και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε έρευνας,
 • το σχεδιασμό δομημένων ερωτηματολογίων με επιλεγμένες ερωτήσεις που κάνουν χρήση κατάλληλων κλιμάκων, ώστε να μετρούν με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκυρα τις διερευνούμενες απόψεις,
 • την εποπτεία κατά την διεξαγωγή των ερευνών και τον επιβεβαιωτικό έλεγχο για τη σωστή πραγματοποίησή τους μετά το πέρας τους,
 • την κατάλληλη κωδικοποίηση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μέσω εξειδικευμένου λογισμικού στατιστικής ανάλυσης και παρουσίασης ευρημάτων,
 • τη συγγραφή και ορθή ερμηνεία των ευρημάτων των ερευνών,
 • την εποπτική παρουσίαση των αναφορών (reports) και των ευρημάτων των ερευνών καθώς και την παράδοση τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εγνατίας 156

Θεσσαλονίκη
54006
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2310 891 796
2310 891 655
ΤΘ 1591

Σύνδεσμοι

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter