Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 τουΣυντάγματος. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ΠειραιάΤ.Τ. είναι δημόσιοι λειτουργοί, απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατάτην άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους και έχουνδιδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο, δικαιώματα και λοιπέςυποχρεώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι. Η διοίκησή τουλειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Διοίκηση) και σε αποκεντρωμένοεπίπεδο ανά ακαδημαϊκή μονάδα. Οι διοικητικές του υπηρεσίες είναι δομημένεςκαι λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, που ισχύει κάθεφορά. Η υλικοτεχνική υποδομή και η λειτουργία του επιχορηγούνται από τοκράτος, του οποίου η εποπτεία στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ασκείται από τονΥπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Το σύνολο της λειτουργίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στηρίζεται, εκτός τηςκείμενης νομοθεσίας, σε μία δέσμη αποδεκτών αρχών, οι οποίες προκύπτουν από την αποστολή και τους στόχους του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τους εκπαιδευτικούς καιερευνητικούς σκοπούς του, την κοινωνική του αποστολή, το σεβασμό στηναξιοκρατία και την ελευθερία της σκέψης. Οι αρχές αυτές είναι κυρίως οιακόλουθες:

α) Η λειτουργία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχήεκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχειυψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ήάλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική,εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα. Η δραστηριότητα όλων των φορέων τηςακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκήσυμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικήςδεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στηνεκπλήρωση της αποστολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και την ομαλή λειτουργία του.Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη αξιοποίηση τουανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ηδραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης πουπαρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση τουπρωταγωνιστικού ρόλου του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στη σύγχρονη τεχνολογικήεξέλιξη.

β) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικάκαι νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικούτου νόμου και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.

γ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούςκαι πρακτικές και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οιδραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε ναγίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα συνταγματικάδικαιώματα του πολίτη.

δ) Η δραστηριότητα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. προσανατολίζεται, ακόμη στηνκοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τωναρετών τους και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητώντου.

ε) Η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως,ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τηνεθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικέςδυνατότητες ή τη θρησκεία. Ακόμη, θεωρεί ανεπίτρεπτες την άσκησηοποιασδήποτε μορφής βίας και κάθε εκτροπή από την υγιή σχέση μεταξύ τωνμελών της κοινότητας του Ιδρύματος .

στ) Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. λειτουργεί ως ζωντανός σύνδεσμος της ελληνικήςκοινωνίας με το ευρύτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

ζ) Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζονται απότα θεσμικά όργανα του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. γίνονται με διαφάνεια, στηρίζονταιστην ευρύτερη δυνατή συναίνεση και στοχεύουν στην εμπέδωση κλίματοςαξιοκρατίας και δικαιοσύνης σε όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας.

η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή και τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε ναμη δημιουργούνται προϋποθέσεις ή υποψίες άσκησης πιέσεων και ευνοιοκρατικήςσυμπεριφοράς, λόγω προσωπικών, συγγενικών, κομματικών, επαγγελματικών ήάλλων σκοπιμοτήτων.

θ) Στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργουτου σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., τηςεκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων τωνυπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγησητων παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ι) Όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν υποχρέωση να φυλάσσουνκαι να προστατεύουν τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας και έρευνας και γενικότερατους πόρους και την περιουσία του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ώστε να μηνυπονομεύεται η παροχή του έργου του και να μην περιορίζεται το νόμιμοδικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας.

ια) Η ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί και καλλιεργεί την ελληνική γλώσσα καιπροάγει τη χρήση της στους τεχνολογικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι.Πειραιά Τ.Τ.

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. αποτελείται από α) τη ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ) και β) τη ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο),σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1404/1983 και το άρθρο 5 του πδ 69/2013, οιοποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

1) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
2) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
3) Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
4) Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.
5) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
6) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
7) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.

Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: α) ΔιοίκησηΤουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, β) ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: β.α) ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων, β.β) Μάρκετινγκ.
2) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Οι ανωτέρω Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος, τον Πειραιά.

Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ.
Εκτός των διδακτηρίων υπάρχει η Βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο 380 θέσεων καιτο Συνεδριακό Κέντρο με κύρια αίθουσα 500 θέσεων.

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω
Τ.Κ.: 12244