Η GLOBAL LINK, εταιρία που καλύπτει όλο τα φάσμα της έρευνας αγοράς,δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών τωνεταιριών και οργανισμών για πληροφόρηση που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσηανάληψη αποτελεσματικών ενεργειών marketing.
Aπό το 1989, έτος ιδρύσεως, η εταιρία έχει πετύχει ένα μέσο ετήσιο ρυθμόαύξησης του κύκλου εργασιών της τάξεως του 18%. Το μεγαλύτερο ποσοστό τηςαύξησης έχει προέλθει από την ανάθεση μεγαλύτερου μέρους του budget τωνσταθερών πελατών και φυσικά από νέους πελάτες που ξεκινούν τη συνεργασίακατόπιν προσωπικής συστάσεως από υπάρχοντες πελάτες.

Το 1990, η εταιρία έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου ερευνητικών ινστιτούτων GLOBAL που λειτουργεί σε 32 χώρες ανά τον κόσμο και αποτελεί τον πέμπτο σεμέγεθος οργανισμό έρευνας αγοράς παγκοσμίως.

Tο 2008 ολοκληρώθηκε μια σημαντική για τον κλάδο επένδυση € 1.750.000 για νέα ιδιόκτητα γραφεία με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η Global Link είναι επίσημο μέλος των παρακάτω οργανισμών και λειτουργεί βάσει των κανόνων δεοντολογίας και κριτηρίων ποιότητας αυτών: ESOMAR/ Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΣΕΔΕΑ, QRCA (Qualitative Consultants Research Association), IQ (International Qualitative), UK Market Research Society, USA dvertising Research Foundationκαι Mystery Shopping ProvidersAssociation.
Η εταιρεία συνεργάζεται με σημαντικούς Ελληνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς και απαρτίζεται από έμπειρα και υψηλού μορφωτικού επιπέδου στελέχη.

Η GLOBAL LINK έχει εκτενή εμπειρία σε καταναλωτικές έρευνες καθώς και σεέρευνες business-to-business.

Η εξειδίκευση της εταιρείας εστιάζεται σε:

  1. Έρευνες ικανοποίησης πελατών (customersatisfaction)
  2. Έρευνες μυστικού επισκέπτη (mysteryshopping)
  3. Έρευνες στάσεων και συνηθειών (usageandattitudestudies)
  4. Τεστ προϊόντων / ανάπτυξη νέων προϊόντων /υπηρεσιών(producttesting/newproductdevelopment)
  5. Έρευνες διαφήμισης (advertisingresearch)
  6. Έρευνες εικόνας/ εταιρικής ταυτότητας
  7. Έρευνες συνεχούς παρακολούθησης εξέλιξης προϊόντος/ υπηρεσίας(trackingstudies)


Στην εταιρεία λειτουργούν τμήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Για την άρτια διεκπεραίωση των ποιοτικών ερευνών η εταιρεία διαθέτει studioπαρακολούθησης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και μονοδρομικούκαθρέπτη.
Η GLOBAL LINK εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα διεθνή ερευνητικά εργαλείαBRANDEQUITY SYSTEMS, ADD+IMPACT και OPTIMA.


H εταιρία έχει τη δυνατότητα να δώσει άμεση λύση στα προβλήματα των πελατώντης, διεκπεραιώνοντας μελέτες σε στενά χρονικά περιθώρια και προσφέροντας τηκαλύτερη σχέση κόστους και αποτελέσματος.

Κονίτσης 5 & Κηφισίας, Μαρούσι, T.K.: 151 25