Καταστατικό Ε.Ι.Ε.Π.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

Ίδρυση –Έδρα -Επωνυμία

1.Ιδρύεται με το παρόν  μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμίαν "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"  και στην  Αγγλική γλώσσα  "ΗELLENIC INSTITUTEOFCUSTOMERSERVICE " .
2. Έδρα του σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Άρθρο 2ο

Σκοποί

Σκοποί της Εταιρίας είναι:

1) η συμβολή στην μελέτη, προβολή, ανάπτυξη, προώθηση της ποιότητας στη Εξυπηρέτηση του Πελάτη προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα
2) Η σύνταξη και προώθηση ελληνικών προδιαγραφών Εξυπηρέτησης του Πελάτη για ανθρώπους και συστήματα
3) η ανάπτυξη, αξιολόγηση και πιστοποίηση επαγγελματιών και συστημάτων Εξυπηρέτησης του Πελάτη
4) η αλληλογνωριμία και κοινωνικές επαφές μεταξύ των μελών του  ως και η συνεργασία και  ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών
5) η παροχή συνδρομής στο Κράτος και προσφοράς κάθε δυνατής υπηρεσίας στον τομέα Εξυπηρέτησης του Πελάτη – Πολίτη με στόχο την ανάπτυξη της χώρας 
6) η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου

Άρθρο 3ο

Ο σκοπός του Σωματείου θα επιδιωχθεί να πραγματοποιηθεί με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

Ενδεικτικά το σωματείο  α) θα διοργανώνει μορφωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, επισκέψεις εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, και ημερίδες με στόχο την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και των συστημάτων σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών β) θα  διοργανώνει και θα προβαίνει σε έρευνες, μελέτες, έκδοση περιοδικών, ενημερωτικών φυλλαδίων και ενημερωτικής σελίδας στο διαδίκτυο  με στόχο την πραγμάτωση του σκοπού του γ) θα επικοινωνεί και θα συνεργάζεται με κρατικούς και άλλους δημόσιους φορείς, δήμους, επιστημονικούς οργανισμούς, άλλους Συνδέσμους, Ενώσεις ή Συλλόγους και γενικώς με κάθε επιστημονικό ή πνευματικό φορέα Ελληνικό ή Αλλοδαπό  με στόχο την υπόδειξη λύσεων σε ζητήματα που συνδέονται με το έργο των μελών του και  την προώθηση των σκοπών του, δ) θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά  και άλλα συναφή  κοινοτικά προγράμματα και ε) θα δύναται, προς επίτευξη του σκοπού του, να ιδρύει ή να συμμετέχει εις την ίδρυση άλλων νομικών προσώπων ελληνικών ή αλλοδαπών με συναφή σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ 

1. Τα μέλη του σωματείου δύνανται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα διακρίνονται δε σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
    α) Τακτικά μέλη μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου  και συγκεκριμένα:

 Α.   Νομικά Πρόσωπα

1) Ελληνικές και αλλοδαπές  εταιρείες εθνικής εμβέλειας και πολυεθνικές εταιρείες και δίκτυα που έχουν δικαίωμα τριών (3) ψήφων.
2) Εταιρείες μεσαίας και μικρής δραστηριότητας  τοπικής σημασίας που έχουν δικαίωμα δύο (2) ψήφων.
3) Εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, εταιρείες Μ.Μ.Ε., και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα δύο (2) ψήφων .

Β. Φυσικά πρόσωπα

Έλληνες και ξένοι υπήκοοι – άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και μέλη Διοικητικών συμβουλίων που δραστηριοποιούνται σε θέσεις σχετικές με την εξυπηρέτηση πελατών που έχουν δικαίωμα μίας (1) ψήφου.
β) Αρωγά μέλη μπορούν να είναι φυσικά  πρόσωπα ή εταιρείες που προτίθενται να βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού του σωματείου.
γ)  Επίτιμα μέλη μπορούν  να είναι φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικές ηθικές και υλικές υπηρεσίες στο σωματείο  καθώς και προσωπικότητες διακεκριμένες για την κοινωνική τους δραστηριότητα.

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται κάποιος με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

Είσοδος των μελών

1) Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του σωματείου πρέπει Α) να υποβάλλει αίτηση η οποία θα συνοδεύεται  α) από  δήλωση περί  ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και β)  βιογραφικού σημειώματος από το οποίο θα προκύπτει η προϋπηρεσία στο χώρο της Εξυπηρέτησης του Πελάτη προκειμένου περί φυσικού προσώπου ή σημειώματος από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περί της δραστηριότητας της εταιρείας στο χώρο της Εξυπηρέτησης του Πελάτη προκειμένου περί νομικού προσώπου και Β) να προταθεί ή να υπογράφεται η αίτησή του από δύο (2) τουλάχιστον τακτικά μέλη.
Κατ΄εξαίρεση και ειδικά για τις Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων συμφωνείται ότι η αναλογία  συμμετοχής στο σωματείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15/1 ήτοι ανά 15 εταιρείες θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής μίας Εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφανθεί επί της αιτήσεως εγγραφής μέλους το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της αίτησης με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
3) Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεώς του ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής αποφάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει το θέμα αυτό στην πρώτη Τακτική Γενικής Συνελεύσεως μετά την υποβολή της προσφυγής.

Σε τέτοια περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 6ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις  των μελών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Τα μέλη δικαιούνται να μετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να υποβάλλουν έγγραφες προτάσεις, αιτήσεις και δηλώσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που οφείλει να αποφαίνεται για αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα, να ψηφίζουν για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, του Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και να εκλέγονται στις θέσεις αυτές.  Τα  μέλη μπορούν να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται για τα οικονομικά του Συλλόγου και να υποβάλλουν υπομνήματα, προτάσεις στη Γ.Σ. μέσω του Δ.Σ.
2.  Τα λοιπά μέλη, εκτός των τακτικών δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της εγγραφής τους, της ετήσιας συνδρομής τους ως και κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα ποσά των ετήσιων συνδρομών, εγγραφών και κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες του Σωματείου και με πλειοψηφία των 2/3 των μελών δύναται να αυξηθεί το δικαίωμα εγγραφής ή και η συνδρομή.
2. Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των σκοπών του σωματείου προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια, να τηρούν τις διατάξεις των νόμων  και του παρόντος καταστατικού και να πειθαρχούν και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
3. Τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα εκλογής.
4.Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους και όποια άλλη έκτακτη εισφορά αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.Τα αρωγά και τα επίτιμη μέλη απαλλάσσονται της καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 7ο

1.Η ιδιότητα κάποιου ως μέλος χάνεται

α) Λόγω θανάτου,
β) Λόγω έγγραφης παραιτήσεως. Κάθε μέλος δικαιούται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από μέλος του σωματείου με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι εκείνη την στιγμή. Ο παραιτούμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου.
γ) Λόγω καθυστέρησης καταβολής για ένα έτος της συνδρομής του αφού ειδοποιήθηκαν πριν ένα μήνα για αυτό,
δ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου λόγω παραπτώματος και κυρίως για συμπεριφορά, που αντιβαίνει στους σκοπούς του Συλλόγου ή στο καταστατικό του και των αποφάσεων της Γ.Σ.,
ε) Λόγω πτώχευσης,

2. Μέλος που διεγράφη  λόγω καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής, μπορεί ακώλυτα να επανεγγραφεί, καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες συνδρομές.
3. Το μέλος, που τιμωρήθηκε με διαγραφή, μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ΄αυτό της αποφάσεως διαγραφής Αν γίνει προσφυγή η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4.Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου υπό στοιχεία γ, δ, ε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ 

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται:

α)Το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους
β) Οι ετήσιες  συνδρομές των μελών
γ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα, χορηγίες, οι παροχές μελών ή τρίτων και  ως και πάσα άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Σωματείο, που γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ..
δ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, που επιβάλλονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για την αντιμετώπιση και πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
ε) Κάθε πρόσοδος από νόμιμη αιτία. (έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, ενισχύσεις Κρατικές, του Δήμου κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι επταμελές. Εκλέγεται για διετή θητεία από την τακτική Γενική Συνέλευση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του. Η ψηφοφορία εκλογής είναι μυστική και γίνεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται στο δεύτερο 15πενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα τακτικά μέλη οι έχοντες εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
2. Δεν είναι δυνατόν να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα  που αφορούν αυτά τα ίδια. Τα μέλη των οργάνων της Διοίκησης δεν ευθύνονται έναντι τρίτων για  αποφάσεις που ελήφθησαν και αυτά δεν ήταν παρόντα ή διαφώνησαν .

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις αρχαιρεσίες και αναλαμβάνει την υπεύθυνη διοίκηση του Συλλόγου, αφού παραλάβει από το προκάτοχό του Διοικητικό Συμβούλιο την περιουσία του Συλλόγου, τη σφραγίδα, τα αρχεία, τα υπόλοιπα βιβλία και έγγραφα. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση εκλέγονται μεταξύ τους ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας του Συλλόγου και έντεκα σύμβουλοι. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση ως και τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και γενικά έχει την αρμοδιότητα για κάθε θέμα εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος θεωρήσει ότι συντρέχει σοβαρός λόγος ή ζητηθεί τούτο από επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκλησή του.

Αν  ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ΄ όσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο.

Άρθρο 13ο

Σε περίπτωση μειώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβεί των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτού του με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Σωματείου εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε δικαστική ή άλλη αρχή και απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες κ.λπ., επιμελείται της εφαρμογής του παρόντος καταστατικού και της προστασίας των συμφερόντων του Συλλόγου. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. Η δικαστική εκπροσώπηση του σωματείου είναι δυνατόν με πρακτικό του Δ.Σ. να ανατεθεί και σε άλλο μέλος του.

Άρθρο 15ο

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνυπογράφει πάντα αυτά μετά του Προέδρου ως συνυπεύθυνος, φυλάει τα αρχεία, την σφραγίδα του Σωματείου, επιμελείται των δημοσιεύσεων του σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το μητρώο των μελών και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ειδοποίηση των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.. Τον Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει ένα απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο με σχετική απόφαση του Προέδρου.

Άρθρο 16ο

Ο Ταμίας υποχρεούται στην φύλαξη χρημάτων και την τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την Ταμειακή υπηρεσία. Με θεώρηση και μονογραφή από τον Πρόεδρο, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις. Κάθε πληρωμή γίνεται απ΄αυτόν με χρηματικό ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις του Συλλόγου μόνο κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής του Προέδρου του Δ.Σ.  Κάθε δαπάνη γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. προϋπολογισμού δαπανών και βάσει νομίμων παραστατικών. Ο ταμίας ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη στην οποία προέβη  χωρίς  νόμιμα παραστατικά του δικαιούχου και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σωματείο και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου.

Τηρεί τα βιβλία και συντάσσει τον απολογισμό και τον ισολογισμό στο τέλος κάθε έτους και τους υποβάλλει στο Δ.Σ και για έγκριση στην Γ.Σ. του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για την καλή και τακτική διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Υποβάλλει όποτε του ζητηθεί, συνοπτική κατάσταση της οικονομικής θέσεως του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου όλα τα χρήματα του σωματείου όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 Ευρώ.

Σε περίπτωση κωλύματος ή οποιασδήποτε απουσίας του Ταμία το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του προσωρινό ή οριστικό αντικαταστάτη του ένα από τα μέλη του.

Άρθρο 17ο

Σε κάθε Γενική Συνέλευση που διεξάγονται αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης, εκλέγεται από αυτή και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, με έργο τον έλεγχο του ταμείου και των βιβλίων του Σωματείου και γενικά την οικονομική διαχείριση, σχετικά με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, ως και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Αυτή υποβάλλει έκθεση στην Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της, ως και εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 18ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου είναι τα τακτικά μέλη του και ως προς τα τακτικά μέλη νομικά πρόσωπα οι νόμιμα εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποί τους. Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείο είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία έχει και την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Σωματείου και ειδικότερα:

1) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή
2) Ελέγχει αυτά τα όργανα και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους και από κάθε ευθύνη.
3) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και  τον απολογισμό, τον ισολογισμό εσόδων - εξόδων και την έκθεση εργασιών της ελεγκτικής επιτροπής.
4) Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής για την τελική διαγραφή ή όχι των μελών και επικυρώνει τα επίτιμα μέλη.
5) Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
6) Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου.
7) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα του σωματείου ή και σε όποιο τόπο ορίσει με απόφαση του το Δ.Σ. και μέσα στο μήνα Ιανουάριο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει το  ένα τέταρτο (1/4 ) των μελών που είναι εντάξει ταμειακά, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση στέλνεται με το ταχυδρομείο στα μέλη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Επίσης γίνεται τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου.
2. Το Δ.Σ. υποχρεούται όταν υποβληθεί η παραπάνω αίτηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνο όσα αναφέρονται στην αίτηση.

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των εντάξει ταμειακά μελών. Σε περίπτωση που ματαιωθεί η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν παραβρίσκονται. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα των γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Πρόεδρο της Συνέλευσης και Γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 21ο

Κάθε δύο χρόνια στην τακτική Γενική Συνέλευση διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας με  έγγραφη  αίτηση προς το Δ.Σ. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ενιαία ψηφοδέλτια χωριστά για το Δ.Σ και χωριστά για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε εκλογέας μπορεί να ψηφίζει από 1 έως 7 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και από 1 έως 3 υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους.

Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικά εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.

Οι πρώτοι τέσσερις σε σταυρούς μη εκλεγέντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν η Γενική Συνέλευση εκλέγει βάσει υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται σε αυτήν κατά τη στιγμή εκείνη έξι ή όσα λείπουν αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία αυτών των μελών διαρκεί μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία έληγε η θητεία εκείνων που αντικατέστησαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.

Άρθρο 22ο

Για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, για τη διάλυση του Σωματείου, για την ανάκληση του Δ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία του ενός δευτέρου ( ½ )των μελών που είναι εντάξει ταμειακά και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾)  των παρόντων μελών επιφυλασσομένης της διάταξης του άρθρου 100 του ΑΚ.

Άρθρο 23ο

Το Σωματείο θεωρείται διαλυμένο αν τα τακτικά μέλη του γίνουν λιγότερα από είκοσι (20). Τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης περιέρχονται στο «Παιδικό Χωριό SOS» στην Βάρη Αττικής.

Άρθρο 24ο

Το Σωματείο έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα, φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ” και εντός του κύκλου τα αρχικά Ε.Ι.Ε.Π.

Άρθρο 25ο

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί σωματείων και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Το καταστατικό αποτελείται από 25 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Συνέλευση και ψηφίστηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη του και υπογράφεται ως ακολούθως.

Μαρούσι 18.5.2004